Bekijk hier de Algemene Voorwaarden in PDF.

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice Barendrecht

 

Artikel 1 – definities

 

1.1         Hondenuitlaatservice Barendrecht; opdrachtnemer, gevestigd aan de Jansen-Akker 2, 2994 AH in Barendrecht.

 

1.2       Opdrachtgever; bezitter van de Hond(en).

 

1.3       Opdracht; het uitlaten en/of verzorgen/oppassen van de Hond(en).

 

1.4       Hond(en); Hond(en) van de Opdrachtgever welke door Hondenuitlaatservice Barendrecht uitgelaten worden.

 

1.5  Hondenuitlaatservice Barendrecht haar eigen opdrachtnemers; opdrachtnemers die met  Hondenuitlaatservice Barendrecht een opdrachtovereenkomst hebben en als opdracht  honden uitlaat.

 

Artikel 2 – algemeen

 

2.1 Hondenuitlaatservice Barendrecht handelend onder de namen:

 

hondenuitlaatservicebarendrecht.nl, hondenuitlaatservicerhoon.nl, hondenuitlaatserviceridderkerk.nl, hondenopvangbarendrecht.nl.

 

2.2     Op de Opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtgever als Hondenuitlaatservice Barendrecht.

 

2.3       Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 

2.4       Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

2.5       Indien er in groepsverband uitgelaten zal worden kunnen loopse Honden gedurende de loopsheid niet mee met de groep. Dit duurt ongeveer 3 á 4 weken.

 

2.6       Hondenuitlaatservice Barendrecht laat de Hond(en) uit op alle dagen van de week mits daar toestemming voor is gegeven vanuit Hondenuitlaatservice Barendrecht, m.u.v. feestdagen en vakanties van Hondenuitlaatservice Barendrecht.

 

Artikel 3 – rechten en plichten Hondenuitlaatservice Barendrecht

 

3.1       De Hond(en) wordt op afgesproken tijd(en) opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Barendrecht.

 

3.2       Hondenuitlaatservice Barendrecht is niet aan te merken als bezitter van de Hond(en).

 

3.3       Hondenuitlaatservice Barendrecht is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of Honden binnen of buiten de uitlaatgroep.

 

3.4       Hondenuitlaatservice Barendrecht is door het bijvoegen van de Algemene Voorwaarden bij de factuur gemachtigd om de Hond(en) uit te laten.

 

3.5       Hondenuitlaatservice Barendrecht laat de Hond(en) gedurende de afgesproken tijd uit.

 

3.6       Hondenuitlaatservice Barendrecht gaat op verantwoorde wijze met de Hond(en) om.

 

3.7       Hondenuitlaatservice Barendrecht heeft het recht de Hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

 

3.8       Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de opdracht. Hondenuitlaatservice Barendrecht geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

 

3.9       Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.

 

3.10    Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich het recht Hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze Hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, Honden of personen.

 

3.11    Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich het recht voor Hond(en) te weigeren indien de Hond(en) een gedrag ontwikkelt die de Hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten.

 

3.12    Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de Hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de Hond(en) gedurende deze periode niet uit te laten.

 

3.13    Hondenuitlaatservice Barendrecht behoudt zich het recht voor indien de Opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm en extreme warmte de Opdracht te annuleren.

 

3.14 Hondenuitlaatservice Barendrecht werkt met eigen opdrachtnemers die voor Hondenuitlaatservice Barendrecht opdrachten uitvoert. Dit kunnen in sommige gevallen minderjarige zijn, de opdrachtnemers zijn altijd boven de 15 jaar oud. Er wordt altijd vanuit Hondenuitlaatservice Barendrecht gecommuniceerd over de exacte opdrachtnemer die op de specifieke datum de Hond(en) van de opdrachtgever, u, komt uitlaten. Een intake van tevoren is aan te vragen.

 

 

 

 

Artikel 4 – Rechten en plichten Opdrachtgever

 

4.1       De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor daden van de Hond(en).

 

4.2       Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw Hond(en) valt, is verplicht.

 

4.3       Opdrachtgever kiest zelf of de Hond(en) de (meer-)jaarlijkse entingen, waaronder kennelhoest, ontvangt.

 

4.4       Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de Hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

 

4.5       Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice Barendrecht om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Hondenuitlaatservice Barendrecht dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.

 

4.6       Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

 

4.7       Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

 

5.1       Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice Barendrecht of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de Honden gedeeld.

 

5.2       Hondenuitlaatservice Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Hondenuitlaatservice Barendrecht, aan de Hond(en).

 

5.3       Hondenuitlaatservice Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte Hond.

 

5.4        Hondenuitlaatservice Barendrecht is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Opdracht.

 

5.5         Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenuitlaatservice Barendrecht opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Betalingen

 

6.1        De vergoeding voor de diensten, geleverd door Hondenuitlaatservice Barendrecht, geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde factuur. Facturen worden elke twee weken van de maand gemaakt en verstuurd. De uiterste betalingsdatum is veertien dagen na factuurdatum.

 

6.2       Opdrachtgever dient minimaal 48 (achtenveertig) uur van tevoren een gemaakte afspraak te annuleren. Bij minder dan 48 (achtenveertig) uur worden de kosten in rekening gebracht.

 

6.3       Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Barendrecht het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

6.4 Opdrachtgever is niet toegestaan onze opdrachtnemers te betalen in contanten, of met giraal geld. Geldtransacties die betrekking hebben op Hondenuitlaatservice Barendrecht zijn alleen toegestaan met betrekking op de toegestuurde factuur per e-mail. Gebeurd dit wel, proberen wij het geld terug te krijgen, lukt dit niet; dan bent u ons nog dat bedrag verschuldigd.

 

Artikel 7 – Sleutelcontract


Hondenuitlaatservice Barendrecht verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

7.1  Niet zal dupliceren.

 

7.2  Niet zal voorzien van adres.

 

7.3  Zorgvuldig in huis zal bewaren.

 

7.4  Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.

 

7.5  Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.

 

7.6  Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.